سن مناسب ازدواج

سن مناسب ازدواج :از نظر روانشناسی سن ازدواج . دارای سه اصل  بلوغ جسمانی، روانی و اجتماعی می باشد. بلوغ جسمانی و سن مناسب ازدواج  بلوغ جسمانی همان دوران توانمندی شخص از لحاظ تولید مثل می باشد. برای دختران ۱۲ تا ۱۴ سالگی و در رابطه با پسران در سن ۱۴ تا ۱۶ سالگی آغاز … ادامه خواندن سن مناسب ازدواج