مشاوره در ازدواج

مشاوره در ازدواج:نهاد خانواده یکی از نهادهای پر اهمیت اجتماعی محسوب می‌شود. که با ازدواج کردن شکل خواهد گرفت اهمیت مشاوره ازدواج از آموزش و مشاوره در مرحله های قبل و بعد از ازدواج . می‌توانند دارای تاثیر و مفید واقع شود. آموزش در مرحله های متفاوت ازدواج می‌توانند از آمار ازدواج های ناموفق را … ادامه خواندن مشاوره در ازدواج