مشاور ازدواج یکی از پارامترهای تعیین کننده یک ازدواج و یک زندگی موفق میباشد