نوشته‌ها

بچمو کتک می زنم1

بچمو کتک می زنم

بچمو کتک می زنم تنبیه بدنی دارای عواقبی  می باشد که شامل م…