آیا افرادی که ولخرج هستند می توانند با فردی خسیس ازدواج کند؟

آیا باید دو زوج اهل تفریح باشند؟

آیا فردی که نیاز به قدرت دارد می تواند با فردی که قدرت طلب نیست ازدواج کند؟

مشاهده ویدیو دکتر اسبقی