ازدواج با دختر بزرگتر از خود

ازدواج با دختر بزرگتر از خود: آمارهای ازدواج در طی سال های اخیر این می باشد. که قسمتی از فرهنگ ازدواج در ایران دارای تحولاتی شده است . و برای بعضی از پسران جامعه این مسئله که حتماً باید چند سالی. همسرشان از آنها کوچکتر باشد اهمیتی ندارد.  اسلام و ازدواج با دختر بزرگتر از خود … ادامه خواندن ازدواج با دختر بزرگتر از خود