ازدواج و آشنایی اینترنتی

پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی، مانند اینترنت در زندگی بشر سهمی بسزا داشته است.

به گونه ای که تغییرات بنیادی ناشی از ظهور این تکنولوژی را در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی نمی توان نادیده گرفت.

ازدواج اینترنتی

اینترنت همانند دیگر ابزارهای ارتباطی در کنار تسهیل فرآیندهای ارتباطی و اطلاع رسانی که مهمترین کارکرد آن بوده است، کارکردهای پنهان دیگری نیز داشته است.

ازجمله ی این کارکردهای پنهان که مدتی است در جامعه ی ایران، دیده می شود، پدیده ی ازدواج اینترنتی است.

در واقع با گسترش اینترنت، شکل های جدیدی از تعامل و ارتباط برای افراد فراهم شده و افراد، دیگر برای انتخاب فرد مناسب برای ازدواج، به همسایگان، محله، اقوام و آشنایان محدود نمی شوند.

در نتیجه ی این دگرگونی، بسیاری از افراد برای انتخاب فرد مورد نظر برای ازدواج، به دنیای اینترنت روی آورده و در این راستا وب سایت های متعددی هم با عنوان همسریابی اینترنتی به وجود آمده اند.

واکنش خانواده ها و افراد به روابط  و ازدواج اینترنتی

در ایران و با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه  و تمایل خانواده ها به از دواج سنتی، بسیاری از خانواده ها در مورد  این نوع ارتباطات گارد می گیرند و از دریچه ی منع به این نوع روابط نگاه می کنند.

ولی باید توجه داشت که اینترنت واقیعت روز جامعه ی ماست و ما نمی توانیم این واقیعت را انکار کنیم.

یافته های پژوهشی در زمینه ی ارتباط اینترنتی نشان داده است که اگرچه هدف دختران از ایجاد یک ارتباط، حتی ارتباط اینترنتی ازدواج است ولی دختران نسبت به پسران، نگرشی منفی تری نسبت به ازدواج در فضای مجازی دارند.

از لحاظ پیوستگی با خانواده نیز، پیوستگی دختران به خانواده بیشتر از پسران است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت در جامعه ی ما خانواده ها با آگاهی از آسیب پذیری بیشتر دختران نسبت به اینگونه آشنایی ها و معاشرت قبل ازازدواج آن هم در فضای غیر واقعی که گمنامی از بارزترین خصوصیات آن است، کنترل بیشتری بر دختران دارند.

بنابراین همین کنترل والدین در قالب نگرش منفی تر دختران به ازدواج در فضای مجازی جلوه می کند.

البته با گذشت زمان پیش بینی می شودسوگیری و حساسیت نسبت به این پدیده ی اجتماعی، کمتر و نگرش افراد مثبت تر شود تا جایی که فرهنگ سازی در این زمینه انجام می گیرد.

مزایا و معایب ارتباط های اینترنتی

مزایای ارتباط اینترنتی

از آنجایی که در فضای مجازی ارتباط چهره به چهره وجود ندارد، افراد بدون هیچ دلهره و هراسی از قضاوت شدن شروع به خودافشایی می کنند.

در خصوص این موضوع می توانیم به خصلت های دروازه بانی اشاره کنیم.

خصلت های دروازه بانی می توانند یکی از عوامل تعدیل و تاخیر در خود افشایی افراد شوند.

خصلت های درواز بانی برای استقرار هر رابطه ی صمیمی و نزدیکی موثر است.

خصلت های دروازه بانی، خصلت هایی هستند که به سادگی قابل تشخیص اند؛ نظیر ظاهر فیزیکی (جذابیت)، یک داغ آشکار مانند لکنت زبان یا کمرویی بارز و مشهود یا اضطراب اجتماعی.

ازدواج و آشنایی اینترنتی

این خصوصیات افرادی را که به لحاظ فیزیکی جذابیت کمتر دارند، یا به لحاظ اجتماعی از مهارت کمتری برخوردارند، در روابط دنیای واقعی گوشه گیر می کند و سبب می شود به علت داشتن این خصلت های دروازه بانی اعتماد به نفس برقراری ارتباط نداشته باشند و نتوانند خصوصیات مثبت خودشان را به دیگران نشان دهند.

پژوهش ها نشان داده اند که این خصلت ها، نه تنها در نخستین برخوردها بلکه در تعیین اینکه آیا یک رابطه ی دوستی شکل بگیرد یا خیر، تاثیر زیادی دارند.

در اینترنت چنین خصلت هایی به طور کامل مشهود نیستند و شکل گیری روابط بالقوه را متوقف نمی کنند.

بنابراین، ارتباط در فضای مجازی می تواند سبب شود افرادی با این خصوصیات قبل از قضاوت شدن در مورد ظواهر فیزیکیشان بتوانند با اعتماد به نفس از از توانمندی های خودشان صحبت کنند و روابط مثبت و هدفمندی را شکل بدهند.