شخصیت شناسی برون گرا 

شخصیت شناسی برون گرا : در مدل های متفاوت ارائه شده از شخصیت شناسی یکی از عمومی ترین دسته بندی های ارائه شده است.

از انواع شخصیت های انسانی تقسیم بندی آنها به دو دسته برون گرا و درون گراست.

بررسی شخصیت شناسی برون گرا 

هر شخصیت میزانی از ارتباطات را با دنیای بیرون برقرار می کند.

این میزان تعیین کننده برون گرایی و درون گرایی شخصیت فرد است و در افراد درون گرا و برون گرا متفاوت است.

افراد درون گرا خلوت و تنهایی را بیشتر ترجیح می دهند.

و کمتر احساس نیاز به ارتباط با عالم بیرون دارند و کمتر به برقراری روابط اجتماعی می پردازند.

 • در مقابل افراد برون گرا تمایل به برقراری شبکه ای از ارتباطات اجتماعی دارند.
 • در واقع برون گرایی یک رویکرد رفتاری است که دارای دیدگاهی عینی و مبتنی بر واقعیت بیرونی است.
 • و معمولا فعالیت های عملی را بیشتر می پسندد.

برون گراها معمولا توانایی کمتری برای تسلط بر نفس خویشتن دارند.

و اعتماد به نفس آنها بیشتر از افراد درون گراست.

سوالی که مطرح میشود این است که :تیپ شخصیتی برون گرا چه ویژگی دارد.

برون گراها در جمع بودن و انجام فعالیت های گروهی را بر تنهایی و انجام فعالیت های انفرادی ترجیح می دهند.

در واقع تیپ شخصیتی برون گرا شخصیتی است که از طریق ارتباط با بیرون و ایجاد شبکه های اجتماعی به تخلیه و بازیابی خود می پردازد.

شخصیت شناسی برون گرا 

ریشه درون گرایی یا برون گرایی

 • ریشه و علت درون گرایی یا برون گرایی افراد موضوع تحقیقات بسیاری در حوزه روانشناسی بوده است.
 • تمام تحقیقات دو عامل طبیعت یا تربیت را به عنوان ریشه های برون گرایی مورد پژوهش قرار داده اند.
 • تحقیقات گسترده ای که انجام شده نشان گر این مساله است .

که طبیعت انسانی (ژنتیک) چیزی در حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد بر این که شخصیت یک فرد درون گرا باشد یا برون گرا تاثیر می گذارد.

اما این به معنای نفی عامل تربیت در شکل گیری شخصیت انسانی نیست.

با دریافت آموزش های لازم و ایجاد خودآگاهی در افراد، شخص می تواند در جهت رسیدن به تعادل بین درون گرایی و برون گرایی حرکت کند.

صفات شخصیت برون گرا

 • یک شخصیت برون گرا با یک سری از صفات شناسایی می شود.
 • که از جمله آنها می توان به خون گرم بودن، در جستجوی هیجان بودن.
 • اجتماعی بودن، تمایل به ابراز وجود، جرات بیان خویشتن و اجتناب از خود سانسوری.
 • پرنشاط بودن، پرحرفی، تمایل به جلب توجه، عمل گرا بودن.
 • برخوردهای دوستانه و داشتن شوق و انگیزه برای انجام کارها اشاره کرد.

برون گراها به اتفاقات و رویدادهای پیرامون خود توجه بیشتری دارند.

معمولا رک و روراست و پرحرف هستند.

پیش قدم شدن در کارها برای برون گراها کمتر از افراد درون گرا با فشار و استرس همراه است.

برون گراها به مقایسه نظرات خود با دیگران می پردازند و در بیان افکار خود راحت هستند.

افراد برون گرا به ایجاد ارتباط با افراد جدید علاقه مند هستند.

و به سهولت دوستان جدید پیدا می کنند و می توانند خود را با کارهای گروهی هم جهت و همساز کنند.

تنهایی برای افراد برون گرا آزار دهنده است و از قطع ارتباط با دنیای بیرون هراس دارند.

افراد درونگرا انرژی خود را از برقراری ارتباط با دیگران می گیرند ولی زیاد درگیر احساسات نمی شوند.

ریسک پذیری تیپ شخصیتی برون گرا

 • برون گراها در پذیرش ریسک ها پیش قدم تر هستند.
 • و می توانند سریع تصمیم بگیرند و پس از انجام تصمیم خود به آن می اندیشند.
 • به کار گروهی علاقه مند هستند و انجام فعالیت های هیجان انگیز را دوست دارند.
 • معمولا از سانسور شخصیت خود اجتناب می کنند و درک آنها آسان است.
 • شخصیت های برون گرا از حبس احساسات خود اجتناب می کنند و معمولا برون ریز هستند.
 • خشم خود را نشان می دهند و از خطاهای دیگران بیشتر خشمگین می شوند تا خطاهای خودشان.
 • چیزی به اسم پنهان کاری برای این افراد بی معنی است.
 • و حتی شخصی ترین اطلاعات خود را به آسانی با دیگران به اشتراک می گذارند.
 • برای رسیدن به هدف خود مسیرهای زودبازده را ترجیح می دهند.
 • و بر تجارب شخصی خود تکیه می کنند تا آموختن از دیگران.

آنچه تا کنون بیان شد به دسته بندی افراد به دو دسته درون گرا و برون گرا می پردازد.

اما این که شخصیت های انسانی را به دو دسته درون گرا و برون گرا تقسیم کنیم.

کمی به دور از واقع است و تنها ترجیحات افراد در موقعیت ها را مد نظر قرار می دهد.

در حالی که در تمام انسان ها سطوحی از درون گرایی و برون گرایی مشاهده می شود.

در این بین طرح این سوال میشود که : درون گرایی بهتره یا برون گرایی.

برای رفع این مشکل مدل های شخصیت شناسی دیگری نیز وجود دارند.

که تعیین میزان درون گرایی و برون گرایی شخصیت انسان می پردازند.

شماره های تماس 02

مدل پنج عاملی شخصیت

یکی از این مدل ها مدل پنج عاملی شخصیت است.

 • در این مدل نیز برون گرایی با میزان تمایل به برقراری ارتباط با دنیای بیرونی سنجیده می شود .
 • ولی رفتارها و صفات متعددی در آن مورد بررسی قرار می گیرند که در نگاه اول ممکن است .
 • هیچ ارتباطی با برداشت عمومی و رایج از تعریف برون گرایی نداشته باشند.
 • در این مدل ها که بر اساس صفات رفتاری اشخاص شکل گرفته اند.

به جای تقسیم افراد به درون گرا و برون گرا، پنج محور اصلی در شخصیت انسان مورد بررسی قرار می گیرد .

و به صورت طیفی به هر یک از پنج ویژگی در فرد نمره داده می شود.

این پنج محور اصلی شامل شاخص برون گرایی، شاخص موافق بودن، شاخص وظیفه شناسی، شاخص پذیرا بودن و شاخص روان رنجوری می شود.

چنان چه مشاهده می شود در این مدل دیگر تنها میزان درون گرایی یا برون گرایی به عنوان محور تعیین شخصیت انسان مشخص نمی شود.

و عوامل بسیار دیگری نیز در تعیین آن نقش می یابند که در این مجال فرصت معرفی آنها وجود ندارد.

 

منبع : کانون مشاوران ایران