طبق آماری که در دسترس است بیشتر جمعیت ایران اسلامی را جوانان تشکیل می دهند. جوانانی که خود هزار امید و آرزو دارند و همچنین والدین آنان به آینده آنها دلبسته و می توان گفت آینده ایران زمین به آنان بستگی دارد. این آینده با یک تصمیم بزرگ همراه است که آن ازدواج می باشد. بودند بسیاری که آینده درخشانی را میتوانستیم برای آنان تصور کنیم اما با یک انتخاب غلط و با یک اشتباه بزرگ ، آینده خود را تباه کرده اند.

پس مشورت قبل از این انتخاب سرنوشت ساز امر ضروری تلقی می شود. مشاوره ازدواج جوانان برای همین منظور و به هدف کمک به جوانان برای انتخابی صحیح تاسیس شده است. مشاوران ما در مرکز مشاوره ازدواج جوانانبا تجربه و توانی که دارند، آماده هستند تا شما را برای آینده ای بهتر راهنمایی کنند.

منبع : مشاورکو