آموزش جنسی کودکان چرا مهم است؟ سوء استفاده جنسی از کودکان یک مشکل جدی است که می تواند تأثیرات مخربی بر قربانیان داشته باشد. مهم است که اقداماتی برای کمک به کودکان برای محافظت از خود در برابر سوء استفاده انجام شود.

اهمیت آموزش جنسی کودکان

در اینجا چند نکته برای کمک به کودکان برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی آورده شده است:

  • با کودک خود در مورد سوء استفاده جنسی صحبت کنید. این مهم است که کودکان بدانند که سوء استفاده جنسی چیست و چگونه می تواند اتفاق بیفتد. با آنها در مورد مرزهای بدنی و اینکه هیچ کس حق ندارد بدون رضایت آنها به آنها دست بزند یا آنها را لمس کند صحبت کنید.
  • به کودک خود بیاموزید که به احساسات خود اعتماد کند. اگر کودک شما احساس ناراحتی یا ناامنی می کند، به او بیاموزید که این احساسات را با شما در میان بگذارد. به او اطمینان دهید که همیشه به او گوش می دهید و او را قضاوت نمی کنید.
  • به کودک خود بیاموزید که چگونه از خودش محافظت کند. به او بیاموزید که به غریبه ها اعتماد نکند و همیشه در مکان های عمومی با یک بزرگسال همراه باشد.
  • به کودک خود یادآوری کنید که او تنها نیست. به او بیاموزید که اگر مورد سوء استفاده قرار گرفت، می تواند به شما یا یک بزرگسال مورد اعتماد دیگر مراجعه کند.
  • آموزش جنسی کودکان را فراموش نکنید. در این راه از مراکز و روانشناسان کودک کمک بخواهید.

جلوگیری از سوء استفاده جنسی

در اینجا چند نکته اضافی برای کمک به کودکان برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی آورده شده است:

  • به کودک خود بیاموزید که هیچ کس حق ندارد به او بگوید که ساکت بماند. اگر کودک شما مورد سوء استفاده قرار گرفت، به او بیاموزید که به شما یا یک بزرگسال مورد اعتماد دیگر بگویید، حتی اگر شخص سوء استفاده کننده به او بگوید که ساکت بماند.
  • به کودک خود بیاموزد که بدن او متعلق به اوست. به او بیاموزید که هیچ کس حق ندارد بدون رضایت او به بدن او دست بزند یا او را لمس کند.
  • به کودک خود بیاموزد که چگونه به احساسات خود اعتماد کند. اگر کودک شما احساس ناراحتی یا ناامنی می کند، به او بیاموزید که این احساسات را با شما در میان بگذارد. به او اطمینان دهید که همیشه به او گوش می دهید و او را قضاوت نمی کنید.

اگر فکر می کنید کودک شما مورد سوء استفاده قرار گرفته است، مهم است که فوراً اقدام کنید. با یک بزرگسال مورد اعتماد صحبت کنید، مانند یک معلم، مشاور یا والدین. همچنین می توانید با یک خط تلفن ملی سوء استفاده از کودکان تماس بگیرید.

با اتخاذ اقداماتی برای کمک به کودکان برای محافظت از خود در برابر سوء استفاده، می توانید به کاهش خطر این جنایت وحشتناک کمک کنید.

تهدیدهایی برای سلامت جنسی

بیماری خطرناک به نام کودک آزاری

/
آزار کودکان موضوع جدیدی نیست و از دیرباز تا به کنون قابل بحث…