لبانت را می بوسم قند دلت آب می شود

و تا ابد نمک گیر شیرینی لبان تو می شومبوسه* ، بهترین سرقتِ دنیاست

چون هم دزیدیش زیباست

هم پس دادنش . . .بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز

هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز

در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین

با این همه امید محال عاشقم هنوزاگه می شد با بوس شارژت کنم

اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشییک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن

که از روی آن هزار بار تمرین کنمبوسه هایت را کش بده

من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنمو زندگی از جایی شروع می شود

که بی هوا بوسیده می شویتلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی

اما لب هایت عجب تعادلی برقرار کرده است

شیرین است ، شیرین شیرین

در برابر این زندگیمرا ببوس

نه یک بار که هزار بار

بگذار آوازه عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته انداز جـــایِ بـــوسـه هــایِ تـــو

بــر شـــانـه هــایــــم خـــورشیـد بــــالا مـی آیــــد