قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد

تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد

عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست

وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیستتمام دقایق مانده از عمرم

به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه

هدیه ای برای تو

دوستت دارمگلی از شاخه هاچیدم برایت

زدم بوسه به یادت بی نهایت

اگر قاتل تو را کشت ای قناری

بگو آخر که گیرد خون بهایت


بوسه یعنی لذت دلدادگی

لذت از شب لذت از دیوانگی

بوسه آغازی برای ما شدن

لحظه ای با دلبری تنها شدن

بوسه آتش می زند بر جسم و جان

بوسه یعنی عشق من با من بمانکاش می شد بوسه ها را قاب کرد

مثل نامه سوی هم پرتاب کرد

کاش می شد عشق را تقسیم کرد

مثل تک شاخه گلی تقدیم کردسلام یه زحمت واست داشتم

هروقت از جلو آینه رد شدی

این دوست منم ببوسشبی پر کن از بوسه ها ساغرم

به نرمی بیا همچو جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خوش

که فردا نیابند خاکسترمبازم شادی و بوسه

تو هر لحظه و ساعت

هیچ وقت کهنه نمی شه

دوستت دارم کثافتناز آن چشمی که سویش مال ماست

ناز آن رویی که بوسش مال ماستگفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم

که دگر باز از این گونه خطاها نکنم

بوسه دادی و چو برخواست لبت از لب من

توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم !با گوشیت چیکار کردی ؟

هرچی زنگ میزنم می گه

مشترک مورد نظر خوشگله

بوسیدنش مشکله