سلام . با دختری از طریق فضای مجازی آشنا شدم که همجوره بهم میایم . اخلاق و رفتار چیزیه که میخوام . اما فقط و فقط ظاهرش به دلم نمیشینه . نمیدونم چطور بهش بگم این موضوع رو که ناراحت نشه . انقد از نظر اخلاق و رفتار شبیهیم که نمیتونم بهونه دیگه بیارم .