به* عنوان پدر و مادر، یکی از مهم*ترین هدیه*های شما به فرزندتان این است که به بهبود اعتماد به نفس او کمک کنید. فرزندتان به پشتیبانی و تشویق همیشگی شما نیاز دارد تا بتواند نیرومند شود.

1 - کلمات مثبت زیادی برای فرزندتان به کار ببرید.

2 - به نیازهای احساسی و فیزیکی آنها با عشق پاسخ دهید و از کلمات سرزنش*آمیز دوری کنید.

3 - بسیار تلاش کنید تا در خانه و جامعه، نمونه و الگوی خوبی باشید. از کلماتی مانند « متأسفم »، « لطفاً » و « متشکرم » استفاده کنید.

4 - هنگامی که فرزندتان خشمگین است، بحث می*کند یا بی*حوصله است، او را در آغوش بگیرید، نوازش کنید، یا کارهای محبت*آمیزی را که دوست دارد، انجام دهید.

5 - شکل*های خشونت* آمیز تنبیه را به کار نبرید. پدر و مادر باید سال*ها پیش از نوجوانی، قانون تشویق و تنبیه را همزمان آغاز کنند.

6 - هنگامی که بچه*ها به نوجوانی می*رسند، اجازه دادن به آنها برای شکستن قوانین مهم، تنها خشونت را بیشتر می*کند.

7 - برنامه*ریزی کنید تا بخشی از روز را با کودکان یا نوجوانانتان سپری کنید و کارها یا بازی*هایی را انجام دهید که دوست دارند.

8 - برای برخی شب*ها، بازی خانوادگی در نظر بگیرید، به* گونه*ای که افراد خانواده بتوانند با هم باشند. برای هر شب، نام یک نفر را بنویسید که می*تواند بازی را انتخاب کند.

9 - یکی از بهترین راه*های آشنایی فرزندتان با گزینش و انتخاب درست، تشویق او به آشپزی با شما است. به او اجازه دهید در همه مراحل، از تهیه لیست خرید تا پختن و سرو غذا، همکاری کند.

10 - همانطور که فرزندتان بزرگ می*شود، برای گسترش و بهبود مهارت*ها و توانایی*های گوناگون در محدوده زندگی*اش، وقت بیشتری را صرف می*کند. باید تا جایی که ممکن است با تشویق و فراهم* کردن تجهیزات، ابزارها و آموزش*های مورد نیازش، به او کمک کنید.

11 - سلامتی و تندرستی فرزندتان به مراقبت و توجه شما در سال*های نخست وابسته است. با معاینه منظم فرزندتان توسط پزشک، حفظ او از تصادفات و اتفاق*ها، فراهم کردن رژیم غنی غذایی و تشویق او به ورزش در زمان کودکی، کمک می*کنید بدنش را حفظ و نیرومند کند.

12 - برای القای ارزش*ها و باورهای خود به فرزندتان باید آنها را در زندگی با شما می*بیند. به این توجه می*کند که سر کار چگونه توبیخ می*شوید، چگونه به باورهای* خود پایبند هستید و اینکه آیا به پندها و نصیحت*هایتان عمل می*کنید یا نه.

13 - به* عنوان پدر و مادر، یکی از مهم*ترین هدیه*های شما به فرزندتان این است که به بهبود اعتماد به نفس او کمک کنید. فرزندتان به پشتیب پدر و مادرانی و تشویق همیشگی شما نیاز دارد تا بتواند نیرومند شود. دوست داشتن او، سپری کردن با او، گوش دادن به حرف*هایش و ستایش از هنر و برتری*هایش، همگی بخشی از هدیه*های شما هستند.

14 - فراموش نکنید که در هر سنی به فرزندتان بگویید : « دوستت دارم »