\هواکش :
هواکش ها دستگاه هایی هستند که با استفاده از آن ها می توان هوای آلوده به آلاینده ها و دود و گاز را جا به جا کرد. از هوا کش ها در محیط های مختلف برای تهویه ی هوا استفاده می کنند.