بنظر من این کار شما اشتباهه چون هم همسر اون مرد جدا میشه و هم تماس تلفنی شمامدیر لوله بازکنی