در قرآن مجيد، زماني كه داشتن ده*ها همسر رايج بوده، آيه اي براي اجازه مشروط بر چندهمسري آورده شده كه بسيار مورد توجه قرار گرفته و چه بحث*ها و نشست*هايي كه بر سر چرايي و چگونگي اين آيه كه تشكيل نشده است!اما بايد گفت، آيه اي ديگر نيز در همان سوره آورده شده است كه گويا كمتر به آن توجه شده است! در سوره نساء آيه 129 آمده است: «و هر قدر هم كه بكوشيد و بخواهيد نمى‏توانيد بين زنان به عدل و انصاف رفتار كنيد، پس [در ميل به ديگرى‏] پا را از حد فراتر مگذاريد تا همسر [پيشين‏] خود را بلاتكليف بگذاريد و اگر به اصلاح بپردازيد و تقوا پيشه كنيد، [بدانيد كه‏] خداوند آمرزگارى مهربان است‏».