خانواده یکی از اساسی ترین پایگاه های اجتماعی می باشد که در صورت دوام و قوام آن می توان اجتماعی سالم و بدور از سستی داشت، در این میان ارتباط سالم و درست بین زوجین بر هرچه گرم تر شدن این کانون شدیدا...