نوشته‌ها

بیان قصد ازدواج پسران به والدین

طرف مورد نظرمان قصد ازدواج دارد؟

/
حتماً این عبارت را شنیده اید که می گویند رفتار مهم تر از و پر…