نوشته‌ها

خساست

خساست

خساست اشخاص و گدا دارای تشابه های یکسانی هستند. گفت و گو ک…