نوشته‌ها

قهر

قهر ✔️ سلاح دفاعی خطرناک در رابطه

/
قهر، یکی از رفتارهای رایج در روابط بین فردی است. این رفتار می‌…