نوشته‌ها

خَشم را مدیریت کن

خَشم را مدیریت کن

خشم یعنی: توی ایستگاه ایستاده‌ام منتظر تا اتوبوس برسد. هوا خ…