نوشته‌ها

خساست

خساست

خساست اشخاص و گدا دارای تشابه های یکسانی هستند.گفت و گو ک…