نوشته‌ها

بچمو کتک می زنم1

بچمو کتک می زنم

بچمو کتک می زنم:تنبیه بدنی دارای عواقبی می باشد که شامل موارد زیر می شود…