کنترل خشم مهار کردن خشم و غلبه بر آن و هینطور راههای پیش گیری از خشم در افراد

نوشته‌ها

خَشم را مدیریت کن

خَشم را مدیریت کن

/
خشم یعنی: توی ایستگاه ایستاده‌ام منتظر تا اتوبوس برسد. هوا خ…
با کمبودهای اخلاقی و رفتاری همسرمان چه کنیم؟

با کمبودهای اخلاقی و رفتاری همسرمان چه کنیم؟

/
هیچ انسانی از لحاظ اخلاقی و رفتاری کامل نبوده و هر فردی خصوصیا…