فرزندان هم نیازمند احترام هستند

احترام و برخورد خوب همواره مورد پسند بوده و نشانه شخصیت بالای خودمان و همچنین بزرگ شمردن شخصیت طرف مقابل است. اما باید بدانیم که فرزندان کوچک نیز نیازمند محترم شمردن هستند زیرا آنان نیز شخصیتی داشته و در حال تکامل هستند بنابراین نیازمند دیده شدن و محترم شمردن هستند. نحقیر آنان به هر وسیله ای می تواند آثار مخرب زیادی را به همراه داشته باشد.

منبع:مرکزمشاوره.com